What Makes a Mennonite: Hmong Translation

trans. Dan Yang
2011, 2 pp
Borrowed Items Ship free with Membership
A re-designed 8-panel brochure that's ideal for people new to the Mennonite Church or visiting a Mennonite congregation for the first time. Dispels some common myths about Mennonites, explains core beliefs in accessible language, and provides an overview of Mennonite history. A white space on the back leaf allows you to add an address label/stamp of your local congregation.

Purchase in any quantity.

Also available in English and in Traditional Chinese and Simplified Chinese Version and Korean and Chin and Vietnamese.
Ib daim ntawv rov tsim dua 8-vaj huam sib luag uas zoo tagnrho rau cov neeg tshiab rau lub Koom Txoos Mennonite lossis mus xyuas lub koom txoos Mennonite thawj zaug. Dispels qee qhov lus dab neeg hais txog Mennonites, piav qhia cov kev ntseeg tseem ceeb hauv cov lus siv tau, thiab muab cov ntsiab lus ntawm Mennonite keeb kwm. Ib qhov chaw dawb ntawm nplooj ntawv sab nraum qab tso cai rau koj ntxiv ib daim ntawv teev npe/stamp ntawm koj lub koom txoos.

Yuav hauv txhua qhov ntau.

Reserve for:

Please provide your contact information. We will check this item's availability and get back to you soon with the price and expected time of delivery.

Our apologies, we are not able to process special orders shipped to your country.