แอนนะแบ๊บติสต์คริสเตียน คือผู้ใด?: (What is an Anabaptist Christian? - Thai Translation)

Book, 2008, 25 pp
Borrowed Items Ship free with Membership
คริสเตียนที่มีมุมมองความเชื่อและวิถีชีวิตแบบแอนนะแบ๊บติสต์ มอี ย่ตู งั้ แต่เรมิ่ ต้นยคุ สมยั ของครสิ เตยี น แม้แต่ในปัจจบุ นั นี้ ในครสิ ตจกั ร ทุกกลุ่มและเกือบทุกที่ประชุม จะมีบุคคลที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเชื่อคริสเตียนคล้ายกันกับแอนนะแบ๊บติสต์ยึดถือไว้ แอนนะ แบ๊บติสต์คือวิถีหนึ่งของการเป็นคริสเตียน เหมือนที่มีคริสเตียนคณะ แองกลิกัน คณะแบ๊บติสต์ และคณะลูเธอร์แรน คริสเตียนแอนนะ แบ๊บติสต์ก็เป็นอีกคณะหนึ่งเช่นกัน

แม้ว่าโครงการและเป้าหมายอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ค่านิยม ที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีส่วนเสริมสร้างองค์กรจะถูกถือว่าเป็นเรื่อง “ศักดิ์สิทธิ์” ที่ไม่ควรเปลี่ยนแปลง แล้วค่านิยมหลักที่ “ศักดิ์สิทธิ์” ของแอนนะแบ๊บติสต์คริสเตียนคืออะไร? หนังสือเล่มนี้จะอธิบายค่านิยม เหล่านี้ด้วยแถลงการณ์ความเชื่อหลัก 3 ข้อ ซึ่งก็คือ:
  • พระเยซู เป็นหัวใจความเชื่อของเรา
  • ชุมชนคริสเตียน เป็นศูนย์กลางชีวิตของเรา
  • การท

Reserve for:

Please provide your contact information. We will check this item's availability and get back to you soon with the price and expected time of delivery.

Our apologies, we are not able to process special orders shipped to your country.