Ai Laø Cô Ñoác Nhaân A-na-bap-tít?: (What is an Anabaptist Christian? - Vietnamese Translation)

Book, 2012, 39 pp
Borrowed Items Ship free with Membership
Cô Ñoác nhaân coù quan ñieåm A-na-baùp-tít veà ñöùc tin vaø cuoäc soáng, ñaõ xuaát hieän ngay töø ñaàu coâng nguyeân (C.N.). Thaäm chí ngaøy nay, haàu nhö trong töøng nhoùm hoäi thaùnh vaø coù leõ haàu nhö trong töøng hoäi chuùng, ñeàu coù nhöõng ngöôøi hieåu nieàm tin Cô Ñoác töông töï nhö caùch hieåu cuûa nhöõng ngöôøi theo truyeàn thoáng A-na-baùp-tít. A-na-baùp-tít laø moät caùch laøm Cô Ñoác nhaân. Gioáng nhö coù Cô Ñoác nhaân Anh quoác giaùo, Baùp-tít, vaø Lutheran, thì cuõng coù Cô Ñoác nhaân A-na-baùp-tít.

Duø chöông trình vaø muïc tieâu coù theå thay ñoåi, nhöng nhöõng giaù trò noàng coát ñaëc bieät taïo neân moät toå chöùc ñoâi khi ñöôïc cho laø “thieâng lieâng” vaø khoâng neân thay ñoåi.2 A-na-baùp-tít Cô Ñoác nhaân coù nhöõng giaù trò noàng coát “thieâng lieâng” naøo? Saùch nhoû naøy seõ giaûi thích döôùi daïng ba khaúng ñònh quan troïng. Ñoù laø:
  • Chuùa Gieâ-xu Cô Ñoác laø troïng taâm cuûa ñöùc tin chuùng ta.
  • Coäng ñoàng laø troïng taâm cuûa ñôøi soáng chuùng ta.
  • Hoaø giaûi laø troïng taâm vieäc laøm cuûa chuùng ta.
(11 sessions)

Also available in other languages.

Reserve for:

Please provide your contact information. We will check this item's availability and get back to you soon with the price and expected time of delivery.

Sorry, we are not able to process special orders for your country.