Ano ang Kristiyanong Anabaptist?: (What is an Anabaptist Christian? - Tagalog Translation)

Book, 2012, 26 pp
Borrowed Items Ship free with Membership
Ang mga Kristiyanong may Anabaptist na pananaw sa pananampalataya at sa buhay ay namuhay na noon pang simula ng kapanahunan ng kaKristiyanuhan. Hanggang ngayon, karamihan sa mga grupo ng simbahan at halos lahat ng iglesia, ay mayroon pang mga miyembro na ang pagkakaunawa sa pananampalatayang Kristiyano ay kahalintulad ng paniniwala ng mga Anabaptist. Ang Anabaptist ay isang paraan ng pamumuhay bilang Kristiyano. Kung mayroong Anglican, Baptist, at Lutheran na Kristiyano, ay ganoon rin naman na mayroong Anabaptist.

Habang ang mga palatuntunan at layunin ay maaaring magbago, ang mga natatanging ubod ng pagpapahalaga na nagbibigay kahulugan sa samahan ay dapat panatilihing sagrado at hindi dapat baguhin.2 Ano ang mga “sagradong”ubod ng pagpapahalaga ng mga Kristiyanong Anabaptist? Ipapaliwanag ng aklat na ito ang mga iyon sa anyo ng tatlong pahayag. Ang mga ito ay:
  • Si Hesus ang nasa kalagitnaan ng ating pananampalataya
  • Ang komunidad ang nasa kalagitnaan ng ating pamumuhay.
  • Ang pagkakasundo ang nasa kalagitnaan ng ating gawain.
(11 sessions)

Also available in other languages.
TypePrint
AudienceAdults
LanguageTagalog
PublisherMennonite Mission Network

Reserve for:

Please provide your contact information. We will check this item's availability and get back to you soon with the price and expected time of delivery.

Sorry, we are not able to process special orders for your country.