ແອນນາບັບຕິສຄຣິດສະຕຽນຄືຜ ີ້ໃດ?: (What is an Anabaptist Christian? - Laotian Translation)

Book, 20 pp
Borrowed Items Ship free with Membership
ຄຣິດສະຕຽນທີື່ມີມຸມມອງຂອງຄວາມເຊືື່ອແລະຫົນທາງແຫື່ງຊີວິດແບບແອນນາບັບຕິສ ໄດີ້ເກີດມີຂ ີ້ນຕັີ້ງແຕື່ເລີີ້ມຕົີ້ນຍຸກສະໄໝ ຂອງຄຣິດສະຕຽນເຖິງແມື່ນປະຈຸບັນນີີ້ຄຣິສຕະຈັກທຸກກຸື່ມ ແລະເກືອບທຸກທີື່ ທີື່ນະມັດສະການຈະມີບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມເຂົີ້າໃຈກື່ຽວກັບ ຄວາມເຊືື່ອຄຣິດສະຕຽນທີື່ຄີ້າຍຄືກັນກັບແອນນາບັບຕິສທີື່ຍ ດຖືໄວີ້. ແອນນາບັບຕິສຄືຫົນທາງໜ ື່ງຂອງການເປັນຄຣິດສະຕຽນເໝືອນກັບ ທີື່ມີຄຣິດສະຕຽນຄະນະແອງລີແກນ, ຄະນະບັບຕິສ ແລະຄະນະລ ເທີແລນ ຄະນະແອນນາບັບຕິສກ ເປັນອີກຄະນະໜ ື່ງເຊັື່ນກັນ.

ເຖິງແມື່ນວື່າໂຄງການແລະເປົີ້າໝາຍອາດຈະປື່ຽນແປງໄດີ້ ແຕື່ຄື່ານິຍົມທີື່ເປັນເອກະລັກທີື່ມີສື່ວນເສີມສີ້າງອົງການຈະຖືວື່າເປັນ ເລືອງ “ສັກສິດ” ທີື່ບ ື່ຄວນປື່ຽນແປງ.2 ແລີ້ວຄື່ານິຍົມຫລັກທີື່ “ສັກສິດ” ຂອງແອນນາແບບຕິສຄຣິດສະຕຽນຄືອັນໃດ? ໜັງສືເຫລັີ້ມນີີ້ຈະ ອະທິບາຍຄື່ານິຍົມເຫລົື່ານີີ້ໂດຍການກື່າວເຖິງຫລັກຄວາມເຊືື່ອທີື່ເປັນແກນຫລັກ ໓ ຂ ີ້ຄື:
  • ພຣະເຢຊ ເປັນສ ນກາງແຫື່ງຄວາມເຊືື່ອຂອງເຮົາ.
  • ຊຸມຊົນຄຣິດສະຕຽນເປັນສ ນກາງແຫື່ງຊີວິດຂອງເຮົາ.
  • ການເຮັດໃຫີ້ຄືນດີກັນເປັນສ ນກາງວຽກງານຕົີ້ນຕ ຂອງເຮົາ.
Also available in other languages.
TypePrint
AudienceAdults
LanguageLao

Reserve for:

Please provide your contact information. We will check this item's availability and get back to you soon with the price and expected time of delivery.

Sorry, we are not able to process special orders for your country.