Confession of Faith in a Mennonite Perspective: Multiple Languages

Book

This most recent Mennonite Confession, in its 24 Articles, explores themes common to all Christian churches, examines the church and its practices, describes the life of discipleship, clarifies the reign of God. Each Article includes a confessional statement (including a summary paragraph), scripture references, and commentary.

First published in English in 1996, there have since been various subsequent translations.

Read the English version online.

Also available: Brochures of the Confession's Summary Statements.


Pengakuan Mennonite terbaru ini, dalam 24 Artikelnya, mengeksplorasi tema-tema yang umum untuk semua gereja Kristen, memeriksa gereja dan praktiknya, menggambarkan kehidupan pemuridan, memperjelas pemerintahan Allah. Setiap Artikel mencakup pernyataan pengakuan dosa (termasuk paragraf ringkasan), referensi tulisan suci, dan komentar.

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1996, sejak itu telah ada berbagai terjemahan berikutnya.


Deze meest recente Doopsgezinde Confessie onderzoekt in zijn 24 artikelen thema's die alle christelijke kerken gemeen hebben, onderzoekt de kerk en haar praktijken, beschrijft het leven van discipelschap, verduidelijkt het rijk van God. Elk artikel bevat een bekentenisverklaring (inclusief een samenvattende paragraaf), schriftverwijzingen en commentaar.

Voor het eerst gepubliceerd in het Engels in 1996, zijn er sindsdien verschillende latere vertalingen geweest.


Это самое последнее меннонитское исповедание, в его 24 статьях, исследует темы, общие для всех христианских церквей, исследует церковь и ее практику, описывает жизнь ученичества, разъясняет правление Бога. Каждая статья включает исповедальное заявление (включая краткий абзац), ссылки на Священные Писания и комментарий.

Впервые опубликованный на английском языке в 1996 году, с тех пор были выпущены различные переводы.

Reserve for:

Please provide your contact information. We will check this item's availability and get back to you soon with the price and expected time of delivery.

Our apologies, we are not able to process special orders shipped to your country.